Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.stapleswholesale.nl) van Staples Wholesale (hierna aangeduid als "Staples Wholesale"), gevestigd te Rondebeltweg 102 1329 BH Almere Nederland en met statutaire zetel in Amsterdam, en geregistreerd in het Handelsregister van Flevoland onder nummer 33272529. Deze website is bedoeld voor bezoekers in Nederland. Leest u deze disclaimer aandachtig. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze disclaimer op het moment waarop u deze website opent en/of wanneer u de informatie op deze website gebruikt.

De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden en dient niet te worden gebruikt als vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Staples Wholesale tracht juiste, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Staples Wholesale de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website geboden informatie niet garanderen.

Staples Wholesale garandeert niet dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Het gebruik van deze website dat het gebruik door andere internet-gebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of de informatie op deze website of de onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Staples Wholesale is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het openen van deze website en/of (het gebruik van) de op deze website beschikbare informatie. Staples Wholesale behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen op de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer. Staples Wholesale is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die naar deze website linken of waarnaar deze site linkt.